Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн зөрчил хянан шийдвэрлэх журам

ХХМТГ-ын Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журам