Энэ нэгж нь харилцаа холбоо, шуудангийн салбарын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, радио давтамж, сансрын технологийн талаарх дэвшилтэт технологийг нутагшуулах, бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжилтийг зохицуулах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд харилцаа холбоо, шуудангийн салбарын дунд, богино хугацааны бодлогыг төлөвлөх, салбарын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар,  стандарт, төсөл боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хэрэгжилтийг зохицуулах; харилцаа холбоо, шуудангийн салбарын материаллаг нөөц, техник хангамж, суурь дэд бүтэц болон гамшгийн үеийн холбооны сүлжээний зохион байгуулалтыг төлөвлөх, харилцаа холбооны үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэх, тоон хуваагдлыг бууруулах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах; үндэсний радио давтамжийн нөөцийг үр ашигтай, зүй зохистой ашиглах, шударга, тэгш хуваарилах ажлыг төлөвлөж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах; “Үндэсний хиймэл дагуул” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, сансрын болон дэвшилтэт технологийг нутагшуулах, газар, сансар хосолсон өргөн зурвасын сүлжээг бий болгох, тандан судалгааны мэдээг үндэсний хэмжээнд ашиглах, хэрэглээг нэвтрүүлэх талаарх бодлогын удирдамжаар хангах, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Энэ нэгжийн зарим чиг үүргийн хүрээнд сансрын холбооны нэгж ажиллана.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь бодлого төлөвлөлт, зохицуулалттай холбогдсон шийдвэр гаргахад газрын даргад мэргэшлийн өндөр түвшний цаг үеэ олсон, шуурхай мэдээлэл, зөвлөмж үйлчилгээ үзүүлэх замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь газрын дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь яам, Засгийн газрын агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллага, төрийн өмчийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, иргэд байна. Энэ нэгжийн гол түнш нь Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын мэдээллийн технологийн нэгж, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, харилцаа холбоо, шуудангийн асуудал хариуцсан төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн удирдлага, мэргэжилтнүүд, холбогдох их, дээд сургуулийн эрдэмтэн, багш, мэргэжлийн холбоод байна.