Харилцаа холбооны тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн дагуу харилцаа холбооны салбарын тусгай зөвшөөрлийг салбарын зохицуулах байгууллага болох Харилцаа холбооны зохицуулах хороо олгодог. Тус газар тусгай зөвшөөрөл олгодоггүй болно.