Энэ нэгж нь мэдээллийн технологийн салбарын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, цахим засаг, инноваци, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг мэдээллийн технологиор дэмжих, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, системийн нэгтгэлийг хөгжүүлэх, бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжилтийг зохицуулах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд мэдээллийн технологи, программ, хангамжийн салбарыг хөгжүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, боловсронгуй болгох, аутсорсингийг дэмжих бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах; цахим засаг, төрийн энтерпрайз архитектур болон төрийн үйлчилгээнд инноваци нэвтрүүлэх бодлогын хувилбар боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах; нийгэм, эдийн засгийн салбарын хөгжлийг мэдээллийн технологиор дэмжих, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, хэрэглээ бий болгох бодлогын хувилбар боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах; төрийн байгууллагуудын өгөгдлийн сан, мэдээллийн системийг нэгдсэн энтерпрайз архитектурын дагуу хэрэгжүүлэх, нээлттэй өгөгдлийг нэвтрүүлэх, цахим гарын үсгийн нэгдсэн тогтолцоо, харилцан мэдээлэл солилцох техникийн шийдэл болон технологи нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Энэ нэгжийн зарим чиг үүргийн хүрээнд систем нэгтгэлийн нэгж ажиллана.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь тус салбарыг хөгжүүлэх бодлого, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр газрын удирдлагыг зөвлөгөө, мэдээллээр хангаж, бодлого хэрэгжүүлэгч байгууллага, аж ахуйн нэгжид мэргэшил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, удирдлага, зохицуулалтаар хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь газрын дарга, төрийн захиргааны болон үйлчилгээний байгууллагууд байх ба шууд бус хэрэглэгч нь нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд байна. Энэ нэгжийн гол түнш нь Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын мэдээллийн технологийн нэгж, мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн удирдлага, мэргэжилтнүүд, холбогдох их, дээд сургуулийн эрдэмтэн, багш, мэргэжлийн холбоод байна.