Энэ нэгж нь төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах,  хууль эрх зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, байгууллагын санхүүг эрхлэх, салбарын стандартчиллыг хөгжүүлэх, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, бодлогын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, дотоод аудит хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, статистик мэдээ, мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангах үндсэн үүргийг хүлээж, энэ хүрээнд төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, салбарын хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, санхүүгийн үйл ажиллагааг эрхлэх, салбарын үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд сурталчлах; салбарын хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоход зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, газрын даргын болон дээд газрын шийдвэр, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохицуулж, хяналт тавих, салбарын стандартчиллыг хөгжүүлэх ажлыг зохицуулах; гадаад хамтын ажиллагааны удирдлага зохицуулалтад дэмжлэг үзүүлэх; хууль тогтоомж, гэрээ хэлэлцээр, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, дотоод аудит хийх, үр дүнг үнэлэх, салбарын статистик мэдээ гаргах, мэдээллийн сан байгуулах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Энэ нэгжийн зарим чиг үүргийн хүрээнд гадаад хамтын ажиллагааны нэгж, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгж ажиллана.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, газрын ажлыг төлөвлөх, түүний биелэлтийг гаргах, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, хүний нөөцийг хөгжүүлэх, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, ажиллагсдыг авлигаас урьдчилан сэргийлэх, салбарын бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтийг хянан шинжлэх аргаар салбарыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэгийг цаг тухайд нь өгч, мэдээлэл цуглуулах анхан шатны тогтолцоог зөв бүрдүүлэх замаар үнэн зөв статистик мэдээ гаргаж хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангахад чиглэнэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь газрын удирдлага, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, ажилтнууд байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар болон холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгж байна. Энэ нэгжийн үйлчилгээний гол түнш нь Төрийн албаны зөвлөл, Авлигатай тэмцэх газар, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Гадаад харилцааны яам, Сангийн яам байна.