БАРИМТ БИЧГИЙН НЭР БАТЛАГДСАН ОГНОО ТАТАХ
1 Монгол Улсад үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр 2008-2015 2007 download
2 Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийг 2007-2020 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө 2007 download
3 Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого 2008 download
4 МУ-д интернэт протоколд суурилсан телевизийн үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд баримтлах чиглэл 2009 download
5 МУ-д хөдөлгөөнт телевизийн үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд баримтлах чиглэл 2009 download
6 Монгол улсад интернет протоколд суурилсан телевиз (IPTV)-ийн үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд баримтлах чиглэл 2009 download
7 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр 2010 download
8 Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг тоон технологид шилжүүлэх хөтөлбөр 2010 download
9 Төрөөс өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого 2010 download
10 МУ-д тоон радио өргөн нэвтрүүлгийг нэвтрүүлэхэд баримтлах чиглэл 2011 download
11 Монгол улсад телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг тоон системээр дамжуулахад  баримтлах чиглэл 2011 download
12 Өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээ үндэсний хөтөлбөр 2011 download
13 Өрх бүрт шуудан хөтөлбөр 2011 download
14 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2012-2016 2012 download
15 ЗГҮАХ батлах тухай 2012-2016 2012 download
16 Монгол Улсын үндэсний хиймэл дагуул хөтөлбөр 2012 download
17 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 2012 download
18 Цахим засаг үндэсний хөтөлбөр 2012 download
19 Үндэсний радио давтамжийн зурвасын төлөвлөлтийг батлах тухай 2013 download
20 МТШХХГ-ын төрийн албан хаагчийн сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр 2013 download
21 Сүлжээний нэгдсэн төлөвлөлт батлах тухай 2013 download
22 МТШХХ-ны салбарын төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2014 download
23 Нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг ашиглах талаар төрөөс баримтлах бодлогын чиглэл 2015 download
24 Монгол Улсад радио өргөн нэвтрүүлгийн тоон технологид шилжүүлэх баримтлах чиглэл 2017 download
25 “Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого-2025”-ын хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2017 download
26 Мэдээлэл, харилцаа холбооны бодлoгын зөвлөлийн зөвлөмж-02 20180118 2018 download
27 Мэдээлэл, харилцаа холбооны бодлогын зөвлөлийн зөвлөмж-03 20180208 2018 download
28 Төрийн үйлчилгээний цахим, машины ашиглалт, үйлчилгээний журам 2017 download
29 Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөр 2019 download
30 Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2019 download
31 Нээлттэй өгөгдлийн талаар баримтлах бодлогын чиглэл 2019 download