Үйл ажиллагааны чиглэл:

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь бодлого төлөвлөлт, зохицуулалттай холбогдсон шийдвэр гаргахад газрын даргад мэргэшлийн өндөр түвшний цаг үеэ олсон, шуурхай мэдээлэл, зөвлөмж үйлчилгээ үзүүлэх замаар хэрэгжинэ.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг:

 • Харилцаа холбоо, шуудангийн салбарын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, радио давтамж, сансрын технологийн талаарх дэвшилтэт технологийг нутагшуулах, бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжилтийг зохицуулах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд харилцаа холбоо, шуудангийн салбарын дунд, богино хугацааны бодлогыг төлөвлөх, салбарын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар,  стандарт, төсөл боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хэрэгжилтийг зохицуулах;
 • Харилцаа холбоо, шуудангийн салбарын материаллаг нөөц, техник хангамж, суурь дэд бүтэц болон гамшгийн, тоон хуваагдлыг бууруулах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах; үндэсний радио давтамжийн үеийн холбооны сүлжээний зохион байгуулалтыг төлөвлөх, харилцаа холбооны үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэх нөөцийг үр ашигтай, зүй зохистой ашиглах, шударга, тэгш хуваарилах ажлыг төлөвлөж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах;
 • “Үндэсний хиймэл дагуул” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, сансрын болон дэвшилтэт технологийг нутагшуулах, газар, сансар хосолсон өргөн зурвасын сүлжээг бий болгох, тандан судалгааны мэдээг үндэсний хэмжээнд ашиглах, хэрэглээг нэвтрүүлэх талаарх бодлогын удирдамжаар хангах, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх;

Энэ нэгжийн зарим чиг үүргийн хүрээнд сансрын холбооны нэгж ажиллана.

# ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, ШУУДАНГИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
1 Дангаа Батбаяр Газрын дарга 204 330783 batbayar.d@cita.gov.mn
2 Андрай Уранчимэг Ахлах мэргэжилтэн 203 331621 uranchimeg@cita.gov.mn
3 Бүнтэн Эрдэнэ Мэргэжилтэн 203 331621 erdene@cita.gov.mn
4 Шаравжамц Самданжамц Мэргэжилтэн 203 331621 samdanjamts@cita.gov.mn
5 М.Солонго Мэргэжилтэн 203 331621 solongo.m@cita.gov.mn
# а.Сансрын холбооны алба
6 Цэгмид Гантөгс Албаны дарга 401 330782 gantugs@cita.gov.mn
7 Содномцэрэн Онончимэг Ахлах мэргэжилтэн 401 330782 ononchimeg@cita.gov.mn
8 Борчулуун Заяабаяр Мэргэжилтэн 401 330782 zayabayar@cita.gov.mn

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь тус салбарыг хөгжүүлэх бодлого, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр газрын удирдлагыг зөвлөгөө, мэдээллээр хангаж, бодлого хэрэгжүүлэгч байгууллага, аж ахуйн нэгжид мэргэшил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, удирдлага, зохицуулалтаар хангах замаар хэрэгжинэ.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг:

 • Мэдээллийн технологийн салбарын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, цахим засаг, инноваци, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг мэдээллийн технологиор дэмжих, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, системийн нэгтгэлийг хөгжүүлэх, бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжилтийг зохицуулах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд мэдээллийн технологи, программ, хангамжийн салбарыг хөгжүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, боловсронгуй болгох, аутсорсингийг дэмжих бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах;
 • Цахим засаг, төрийн энтерпрайз архитектур болон төрийн үйлчилгээнд инноваци нэвтрүүлэх бодлогын хувилбар боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах;
 • Нийгэм, эдийн засгийн салбарын хөгжлийг мэдээллийн технологиор дэмжих, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, хэрэглээ бий болгох бодлогын хувилбар боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах;
 • Төрийн байгууллагуудын өгөгдлийн сан, мэдээллийн системийг нэгдсэн энтерпрайз архитектурын дагуу хэрэгжүүлэх, нээлттэй өгөгдлийг нэвтрүүлэх, цахим гарын үсгийн нэгдсэн тогтолцоо, харилцан мэдээлэл солилцох техникийн шийдэл болон технологи нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Энэ нэгжийн зарим чиг үүргийн хүрээнд систем нэгтгэлийн нэгж ажиллана.

# МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
1 Бадамдорж Билэгдэмбэрэл Газрын дарга 209 310539 bilegdemberel@cita.gov.mn
2 Сувдаа Батнасан Ахлах мэргэжилтэн 212 330784 batnasan@cita.gov.mn
3 Бямбаахүү Бадамсүрэн Ахлах мэргэжилтэн 212 330784 badamsuren@cita.gov.mn
4 Энхтөр Болормаа Мэргэжилтэн 212 330784 bolormaa@cita.gov.mn
5 Энх-Амгалан Балдансамбуу Мэргэжилтэн 212 330784 baldansambuu@cita.gov.mn
# а.Систем нэгтгэлийн алба
6 Лхагвасүрэн Энхбат Албаны дарга 210 332341 enkhbat@cita.gov.mn
7 Цогтсайхан Оюун Ахлах мэргэжилтэн 332341 330784 oyun@cita.gov.mn

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, газрын ажлыг төлөвлөх, түүний биелэлтийг гаргах, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, хүний нөөцийг хөгжүүлэх, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, ажиллагсдыг авлигаас урьдчилан сэргийлэх, салбарын бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтийг хянан шинжлэх аргаар салбарыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэгийг цаг тухайд нь өгч, мэдээлэл цуглуулах анхан шатны тогтолцоог зөв бүрдүүлэх замаар үнэн зөв статистик мэдээ гаргаж хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангахад чиглэнэ.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

 • Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах,  хууль эрх зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, байгууллагын санхүүг эрхлэх, салбарын стандартчиллыг хөгжүүлэх, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, бодлогын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, дотоод аудит хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, статистик мэдээ, мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангах үндсэн үүргийг хүлээж, энэ хүрээнд төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, салбарын хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, санхүүгийн үйл ажиллагааг эрхлэх, салбарын үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд сурталчлах;
 • Салбарын хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоход зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, газрын даргын болон дээд газрын шийдвэр, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохицуулж, хяналт тавих, салбарын стандартчиллыг хөгжүүлэх ажлыг зохицуулах;
 • Гадаад хамтын ажиллагааны удирдлага зохицуулалтад дэмжлэг үзүүлэх;
 • Хууль тогтоомж, гэрээ хэлэлцээр, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, дотоод аудит хийх, үр дүнг үнэлэх, салбарын статистик мэдээ гаргах, мэдээллийн сан байгуулах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах

Энэ нэгжийн зарим чиг үүргийн хүрээнд гадаад хамтын ажиллагааны нэгж, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгж ажиллана.

# ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ГАЗАР
1 Нямбуу Мягмарсүрэн Газрын дарга 213 322345 myagmarsuren.n@cita.gov.mn
2 Нусгай Цэвээндарь Ахлах мэргэжилтэн 202 324969 tseveendari@cita.gov.mn
3 Батмөнх Солонго Мэргэжилтэн 202 solongo@cita.gov.mn
4 Цэдэн Нармандах Архив, бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтэн 203 narmandakh@cita.gov.mn
5 Дашбалдан Жавхлан Тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн 202 javkhlan@cita.gov.mn
6 Осор Наранбаатар Ерөнхий нягтлан бодогч 205 330791 naranbaatar@cita.gov.mn
# а.Гадаад хамтын ажиллагааны алба
7 Болд Биндэръяа Албаны дарга 100 324937 binderiya@cita.gov.mn
8 Пүрэвчулуун Ариунтуул Мэргэжилтэн 100 324937 ariuntuul@cita.gov.mn
# б.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын алба
9 Бүжийнэн Цэцэг Ахлах мэргэжилтэн 206 310554 tsetseg@cita.gov.mn
10 Дагва-Очир Баяржаргал Мэргэжилтэн 206 310554 bayarjargal@cita.gov.mn
11 Зориг Сэргэлэн Мэргэжилтэн 206 310554 sergelen@cita.gov.mn
12 Алтангинж Батмандах Мэргэжилтэн 206 310554 batmandakh@cita.gov.mn

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлэг, нийгмийн мэдээллийн сүлжээ, цахим хуудас, контент, цахим боловсролын чиглэлээрх бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, мэдээлэл түгээх дэвшилтэт технологийг нутагшуулах, хөгжүүлэх, бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжилтийг зохицуулах

Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг:

 • Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах;
 • Нийгмийн мэдээллийн сүлжээ болон цахим хуудас, интернэтээр дамжиж байгаа бүх төрлийн контентийг хөгжүүлэх бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах;
 • Цахим орчны аюулгүй байдлын талаар бодлогын удирдамжаар хангах, мэргэжил, арга зүйн зөвлөмж өгөх;
 • Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн зөв зохистой хэрэглээний соёлыг төлөвшүүлэх, цахим орчин, нийгмийн мэдээллийн сүлжээг ашиглах иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлэх бодлого, зохицуулалтын орчныг бүрдүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах;

Холбоо барих

# РАДИО, ТЕЛЕВИЗ, НИЙГМИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
1 Арилд Золзаяа Газрын дарга 208 zolzaya@cita.gov.mn
2 Эрдэнээ Бямбасүрэн Ахлах мэргэжилтэн 207 312835 byambasuren@cita.gov.mn
3 Баяраа Ундрал Мэргэжилтэн 207 312835 undral@cita.gov.mn
4 Пүрэвдагва Пүрэвсүрэн Мэргэжилтэн 207 312835 purevsuren@cita.gov.mn
5 Чадраабал Болор-Эрдэнэ Мэргэжилтэн 207 312835 bolorerdene@cita.gov.mn